center

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ผลสัมฤทธิ์การอ่าน คิด วิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
สถิติการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 - 2561
   
   

ตารางเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562