center

วิสัยทัศน์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

   
นโยบาย โรงเรียนพึงต้องการ :จัดการศึกษาโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนใจเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึงและมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก สูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา” ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ถนนประชาสงเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ. ควนกาหลง จ. สตูล โทรศัพท์ 074-752020 โทรสาร 074-752020
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลาและสตูล
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6

- มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ควนกาหลง หมู่ที่ 1 – 11 และต.อุไดเจริญ หมู่ที่ 1 - 9

2. ข้อมูลด้านการบริหาร
 ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร นายกระจาย หนูคงแก้ว
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขา เกษตรกรรม
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
3. ประวัติโดยย่อสถานศึกษา

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา”ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำ
การสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516โดยใช้ที่ดินของนิคม สร้างตนเองพัฒนา ภาคใต้จังหวัดสตูล ในเนื้อที่ 100 ไร่ รับนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 70 คนในปีแรกที่เปิดเรียนได้ ฝากเรียน ที่ โรงเรียนควนกาหลง โดยมี นายเจริญภักดี พานิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครู-อาจารย์ทำการสอน จำนวน 3 คน

 

พ.ศ. 2517 ประชาชนช่วยกันบริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และย้ายมา เรียนในที่ดินที่นิคมสร้างตนเองฯจัดให้

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 6 ห้องเรียน และ กรมสามัญศึกษาให้ยุบโรงเรียนควนกาหลงซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เข้ากับโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมซึ่งได้รับที่ดินเพิ่มอีก 50 ไร่ รวมทั้งอาคารเรียน ทรัพย์สินอื่น ๆ ตลอดจนครู-อาจารย์ และนักการ

พ.ศ. 2519-2520 โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เข้าโครงการ คมช. ได้รับงบประมาณต่อ เติมอาคารเรียน สร้างโรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักภารโรงและได้รับอนุมัติจาก กรมประชาสงเคราะห์ให้ใช้ที่ดินติดต่อกันอีก 30 ไร่ ส่วนที่ดิน สิ่งก่อ

สร้าง และทรัพย์สินที่ได้รับจากโรงเรียนควนกาหลงนั้น ได้ตกลงกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูลทำการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน มอบที่ดิน อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนนิคมควนกาหลง ทางองค์การฯ ได้ก่อสร้างบ้านพักครูให้กับโรงเรียน จำนวน 6 หลัง

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู บ้านพักภารโรง และหอ ประชุม (โรงฝึกพลศึกษา)

พ.ศ. 2523 ได้รับคัดเลือกให้เข้า “โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท” (มพช.) (รุ่นปี 2523-2525) และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนห้องสมุด อาคาร เอนกประสงค์โรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และครุภัณฑ์อื่น ๆ

พ.ศ. 2531 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสาขาโรงเรียน ที่ตำบลปาล์ม พัฒนา โดยฝากเรียนที่โรงเรียนผังปาล์ม 3 รับนักเรียนปีแรก 2 ห้องเรียน
ปัจจุบัน แยกเป็นโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดกลาง และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ 216 ล (ปรับปรุง) จำนวน 12 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับการแระเมินและคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดำเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน “รางวัลยอดเยี่ยม” สถานศึกษาขนาดกลาง

พ.ศ. 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

พ.ศ. 2548 ได้ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรง เรียนในฝัน

พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2 )