center

นายกระจาย หนูคงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

       

นางมาริสา วิเชียรโชติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุดารัตน์ นวลสงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายพิชิต ศรีสงคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางแววตา เกษตรชีวากรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


คณิตศาสตร์ ิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ ศิลปะ พัฒนาผู้เรียน


นางสนธยา สัญญา


นางสุภาวดี ผลมูล


นางมาริสา วิเชียรโชติ


นางสิทธินี ศรีสงคราม


นางเตือนจิต สุวรรณะ


นางสาวเยาวดี แท่นมณ


นางวริศรา แสงขำ


นางลำไพ ศรีปาน


นางสมคิด ขุนฤทธิ์แก้ว


นางแววตา เกษตรชีวากรณ์


นางปรีดา แก้วเขียว


นางสาวอารีด้า นุ้ยเด็น


นางสาวศุภิสรา เพ็ชรเขียว


นายพิชิต ศรีสงคราม


นายเอกกมล สมานคาน


นางสุดารัตน์ นวลสงค์


นายเชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ


นางสุชะฎา ศรีอำภรณ์


นางศิรญา ไชยพูล


นางสุจิตรา ติงสา


นางสาวเจนจิรา  เส็มหล


นางจนิสตา และเจริญ


นางสาวนุจมา หับยุโซ๊ะ

 


นายธีธัช ชาตโร

   
 


นางสาวฮาลีม๊ะ รอเกตุ

 


นางสาวรอซมี่ ตาเดอิน


นายอับดุลฮาลีม รอเกตุ

     
นางนวพร มาลัยเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 


นายอิสมาแอล ปูยัง

 


นางนารีมาน หลีเส็น

       


นายสุพัฒน์ ชูตรี (นักการ)

     

Mr.John Nsonso

       


นายเทพอมร ชุมนุม (นักการ)

     

Ms.Tang Mei