center


รายชื่อผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
 

   นายกระจาย หนูคงแก้ว
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร : 0897332197
E-mail : nkrajay@gmail.com

   นางมาริสา วิเชียรโชติ
   ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0831937684
E-mail : marisa211206@hotmail.com

   นางลำไพ ศรีปาน
   ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0869645039
E-mail : dang_lampai@hotmail.com

   นางสนธยา สัญญา
   ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0876329101
E-mail : sty_sanya@hotmail.com

   นางวริศรา แสงขำ
   ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0896586452
E-mail : -

   นายเชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ
   ครูชำนาญการพิเศษ

โทร : 0854259911
E-mail : -

   นางสมคิด ขุนฤทธิ์แก้ว
   ครูชำนาญการ

โทร : 0839144182
E-mail : samakida4@gmail.com


   นายพิชิต ศรีสงคราม
   ครูชำนาญการ

โทร : 0850777615
E-mail : chit_songkram@live.com

   นายธีธัช ชาตโร
   ครูชำนาญการ

โทร : 0862990766
E-mail : -

   นางสุชะฎา ศรีอำภรณ์
   ครูชำนาญการ

โทร : 0866577066
E-mail : suchadakkl@gmail.com

   นางสิทธินี ศรีสงคราม
   ครูชำนาญการ

โทร : 0887907851
E-mail : sitthinee6517@gmail.com

   นางสาวฮาลีม๊ะ รอเกตุ
   ครูชำนาญการ

โทร : 0816363381
E-mail : mah.halee@gmail.com

   นางเตือนจิต สุวรรณะ
   ครูชำนาญการ

โทร : 0816781494
E-mail : -

   นางสาวเยาวดี แท่นมณี
   ครูชำนาญการ

โทร : 0892966805
E-mail : -

   นางสาวศุภิสรา เพ็ชรเขียว
   ครูชำนาญการ

โทร : -
E-mail : -

   นางศิรญา ไชยพูล
   ครูชำนาญการ

โทร : 0835103679
E-mail : siraya_chai@hotmail.com

   นางสุดารัตน์ นวลสงค์
   ครูชำนาญการ

โทร : 0955091150
E-mail : sudarat384@gmail.com

   นางแววตา เกษตรชีวากรณ์
   ครูชำนาญการ

โทร : 0816096720
E-mail : w-aw-ta@hotmail.com

   นางสุภาวดี ผลมูล
   ครูชำนาญการ

โทร : 0986809798
E-mail : -

   นางสุจิตรา ติงสา
   ครูชำนาญการ

โทร : 0807161163
E-mail : sujttra.bah@gmail.com

   นางปรีดา แก้วเขียว
   ครูชำนาญการ

โทร : 0844410391
E-mail : da_toon_2518@gmail.com

   นางสาวอารีด้า นุ้ยเด็น
   ครู

โทร : 0897375638
E-mail : -

   นายอิสมาแอล ปูยัง
   ครูผู้ช่วย

โทร : 0888347138
E-mail : 5620117299@psu.ac.th.com

   นางจนิสตา และเจริญ
   ครูผู้ช่วย

โทร : 0878366165
E-mail : janissata.52e102039@gmail.com

   ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  เส็มหลี
   ครูผู้ช่วย

โทร : 0945785999
E-mail : Semlee9999@outlook.com

   นางสาวนุจมา หับยุโซ๊ะ
   ครูผู้ช่วย

โทร : 0887583239
E-mail : Nujmuddeen@gmail.com

   นางสาวรอซมี่ ตาเดอิน
   ครูผู้ช่วย

โทร : -
E-mail : -

   นายอับดุลฮาลีม รอเกตุ
   พนักงานราชการ

โทร : 0869665849
E-mail : haleem-4225@gmail.com

   นายเอกกมล สมานคาน
   พนักงานราชการ

โทร : 0824349833
E-mail : -

   นางสาวนูรีซัน โต๊ะหมิ
   พนักงานราชการ

โทร : -
E-mail : -

   นางนารีมาน หลีเส็น
   ครูอัตราจ้าง

โทร : 0807138829
E-mail : nareeman.kkl@gmail.com

   นางนวพร มาลัยเรือง
   เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร : 0824350442
E-mail : nawaporn.kkl@gmail.com

   นายสุพัฒน์ ชูตรี
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

โทร : 0626938383
E-mail : -

   นายเทพอมร ชุมนุม
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

โทร : -
E-mail : -