center


รายชื่อผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
 

   นายกระจาย หนูคงแก้ว
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
E-mail : nkrajay@gmail.com

   นางมาริสา วิเชียรโชติ
   ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
E-mail : marisa211206@hotmail.com

   นางลำไพ ศรีปาน
   ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
E-mail : dang_lampai@hotmail.com

   นางสนธยา สัญญา
   ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
E-mail : sty_sanya@hotmail.com

   นางวริศรา แสงขำ
   ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
E-mail : -

   นายเชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ
   ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
E-mail : -

   นางสมคิด ขุนฤทธิ์แก้ว
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์)
E-mail : samakida4@gmail.com


   นายพิชิต ศรีสงคราม
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)
E-mail : chit_songkram@live.com

   นายธีธัช ชาตโร
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรรม)
E-mail : -

   นางสุชะฎา ศรีอำภรณ์
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว)
E-mail : suchadakkl@gmail.com

   นางสิทธินี ศรีสงคราม
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
E-mail : sitthinee6517@gmail.com

   นางสาวฮาลีม๊ะ รอเกตุ
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
E-mail : mah.halee@gmail.com

   นางเตือนจิต สุวรรณะ
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
E-mail : -

   นางสาวเยาวดี แท่นมณี
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
E-mail : -

   นางสาวศุภิสรา เพ็ชรเขียว
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
E-mail : -

   นางศิรญา ไชยพูล
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
E-mail : siraya_chai@hotmail.com

   นางสุดารัตน์ นวลสงค์
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
E-mail : sudarat384@gmail.com

   นางแววตา เกษตรชีวากรณ์
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
E-mail : w-aw-ta@hotmail.com

   นางสุภาวดี ผลมูล
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
E-mail : -

   นางสุจิตรา ติงสา
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
E-mail : sujttra.bah@gmail.com

   นางปรีดา แก้วเขียว
   ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
E-mail : da_toon_2518@gmail.com

   นางสาวอารีด้า นุ้ยเด็น
   ครู

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
E-mail : -

   นายอิสมาแอล ปูยัง
   ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
E-mail : 5620117299@psu.ac.th.com

   นางจนิสตา และเจริญ
   ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
E-mail : janissata.52e102039@gmail.com

   ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  เส็มหลี
   ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
E-mail : Semlee9999@outlook.com

   นางสาวนุจญ์มา ฮับยุโส๊ะ
   ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
E-mail : Nujmuddeen@gmail.com

   นางสาวรอซมี่ ตาเดอิน
   ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
E-mail : rosmee.mee24@gmail.com

   นายอับดุลฮาลีม รอเกตุ
   พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
E-mail : haleem-4225@gmail.com

   นายเอกกมล สมานคาน
   พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
E-mail : -

   นางสาวนูรีซัน โต๊ะหมิ
   พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
E-mail : -

   นางนารีมาน หลีเส็น
   ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
E-mail : nareeman.kkl@gmail.com

   นางนวพร มาลัยเรือง
   เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรการ)
E-mail : nawaporn.kkl@gmail.com

   นายสุพัฒน์ ชูตรี
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
E-mail : -

   นายเทพอมร ชุมนุม
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
E-mail : -