center

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ให้ครูและบุคลากรโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ที่เข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนา ให้ดำเนินการรายงานผลการเข้าร่วมการประชุม อบรม และสัมมนา พร้อมรายงานชุดเบิกค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย
   
   
   
   

แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มเบิกสำหรับวิทยากร
แบบฟอร์มเบิกสำหรับค่าอาหารนักเรียน
แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
แบบฟอร์มชุดเบิก
แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ
แบบฟอร์มใบตรวจรับการจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง / ใบเสนอราคา
แบบฟอร์มสัญาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร