center

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ปพ. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562      
   


ประกาศ วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 สัปดาห์สอบกลางภาค
ประกาศ วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ยื่นคำร้อง และแก้ตัวครั้งที่ 2
ประกาศ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ให้ครูประจำวิชาส่งรายงานผลการเรียน 1/2562 ให้งานทะเบียนและวัดผล
ประกาศ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ครูประจำวิชา ส่งผล 0, ร, มผ ให้ผู้อำนวยการอนุมัติ
ประกาศ วันที่ 23-27 กันยายน 2562 ให้นักเรียนปรับปรุงผลการเรียน ตามตารางเรียน
   

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ภาษาไทย
  ภาษาต่างประเทศ
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  การงานอาชีพ   
  งานแนะแนว
  งานพัฒนาผู้เรียน

 ปพ. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม
 แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
 แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้