center


รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
 
1. นายภิญโญ  จันทมุณี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางสุดา  ธรรมโชติ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นายอับดลฮาลีม  รอเกตุ ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายอรุณ  เปศรียะโร ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นายณัฐภาพงศ์  สุวรรณชนะ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นางลำไพ  ศรีปาน ผูัแทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูอดุล  สามัคคยาธร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
8. นายอาหมัด  มูเก็ม ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. นายวรรโณ  เวชศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสมเพียร  พันธุ์ช่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายฤทธิ์  เพชรปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. ร.ต.อ.อนันต์  ละอองรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายจรูญ  เพชรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายภักดิ์  แก้วเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" กรรมการและเลขานุการ