center

ประกาศ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 / 2564 และส่งให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน 14 กันยายน 2563 โดยประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้
        1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565 (เข้าเล่ม)
   

คำสั่งปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารประกอบการขอมีและเลิ่อนวิทยฐานะ
    - แนวทางปฏิบัติและวิธีการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
เอกสารการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    - ซักซ้อมแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - แนวปฏิบัตสำหรับการขออนุญาไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - สรุปแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    - ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 1
    - ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 2
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
    - ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักสูตรการสอนเพศวิถี
    - คู่มือการดูแลระบบข้อมลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    - หนังสือการอบรมระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
แบบฟอร์ม PLC