center

ประกาศ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านดำเนินงานผ่านระบบอออนไลน์ โดยลดการใช้กระดาษ
   

คำร้องขอใบรับรองเงินเดือน   
ใบลา   
แบบขออนุญาตไปราชการ   
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่  
แบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ  
แบบประเมินเกี่ยวกับ วPA ปีงบประมาณ 2565  
คำสั่งปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565  
คำสั่งปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารประกอบการขอมีและเลิ่อนวิทยฐานะ
    - แนวทางปฏิบัติและวิธีการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
เอกสารการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
    - ซักซ้อมแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - แนวปฏิบัตสำหรับการขออนุญาไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - สรุปแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    - ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 1
    - ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 2
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
    - ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักสูตรการสอนเพศวิถี
    - คู่มือการดูแลระบบข้อมลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    - หนังสือการอบรมระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
แบบฟอร์ม PLC