center


งานสารสนเทศ
    - ข่าวสารโรงเรียนประจำเดือนมกราคม 2563
    - ข่าวสารโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562
งานวิชาการ
    - ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
    - ประกาศปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563
    - ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
    - วันที่ 2-4 มีนาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 สอบปลายภาค  
    - วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค
    - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ จัดกิจกรรม Academic Festival 2020
    - วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ นำนักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษา
    - วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ให้ครูทุกคน ส่ง ปพ.5 (ฉบับสำรอง) 2/2562 ให้งานวัดผล
งานแผนและนโยบาย
    - แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562  
งานประกันคุณภาพการศึกษา
    - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562
    - ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2562
    - ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
    - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 260 ที่นั่ง
    - ประกาศโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"        
    - เอกสารประกวดราคาจ้างสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    - ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)    
    - แบบ ปร.4-6 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
  
center