ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 โทร 074-737131

นายกระจาย หนูคงแก้ว

 
 
 
 
 
 
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียนออนไลน์ครูแอล
  วิชาการเขียนโปรแกรม
   I love English.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถิติผู้เข้าชมเว็บ

HTML Hit Counter

 

 

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์   >>> อ่านทั้งหมด...


   งานประกันคุณภาพการศึกษ

  ผู้ศึกษา : นายอิสมาแอล ปูยัง


  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มีความประสงค์จะก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 260 ที่นั่ง

      1. ประกาศโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ( Download )
      2. เอกสารประกวดราคาจ้างสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( Download )
      3. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ( Download )
      4. แบบ ปร.4-6 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง (Download )

  ผู้ศึกษา : ปรีดา แก้วเขียว


      รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  งานดอกไม้ประดิษฐ์ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

  ผู้ศึกษา : วริศรา แสงขำ (Downlond)

  

       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาดนตรี 2  รหัสวิชา ศ21102  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ผู้ศึกษา : เชิดศักดิ์ วิเชียรโชติ (Downlond)

      รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   เพื่อความเข้าใจด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง My beloved Khuankalong โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค(MIA)รายวิชาภาษา อังกฤษ 6 รหัสวิชา อ33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา”

  ผู้ศึกษา : สิทธินี   ศรีสงคราม (Download)


     แนวปฎิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการ คูปองครู (Download)


      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค 5W1H  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัĴยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม  “นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล

  ผู้ศึกษา : มาริสา วิเชียรโชติ  (Download)

      PLC  (Download)
      Logbook  (Download)
>>เสียสละ กตัญญู รู้งาน<<

Downloadเพลงมาร์
โรงเรีย
ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"

มาร์ช (เฉพาะดนตรี)
มาร์ช (มีเสียงร้อง)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webmaster : 5620117299@psu.ac.th
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-737131
Email : kalongschool@gmail.com