center
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนใหม่
   - ตรวจสอบรายชื่อผลการสมัคร   2
   - สมัครเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
   - สมัครเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
   - ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564