center

วันที่ 12 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ได้เข้าร่วมทดสอบทางวิชาการ (คณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2563
   
   
   
   

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ปรับปรุงปี 2562)