โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-752020 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com
 
 
 
นายกระจาย  หนูคงแก้ว

 
วิสัยทัศน
พันธกิจ
นโยบาย
เป้าประสงค์
บุคลากรของสถานศึกษา
 
 
 
 
 
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
กิจการนักเรียน
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” มีคุณภาพ และมาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

 
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้าน

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนใจเขตพื้นที่บริการ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา


 

 

โรงเรียนพึงต้องการ : จัดการศึกษาโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

 

 
 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองด้าน
 

1.นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2.ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
3.ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

Google
 

Webmaster : kwang_zaa@hotmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 074-752020
Email : kkl_school@hotmail.com