โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-737131 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com
 
 
 
นายกระจาย  หนูคงแก้ว

 
บุคลากรของสถานศึกษา
 
 
 
 
 
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
กิจการนักเรียน
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     
 
นายกระจาย  หนูคงแก้ว
กศม.บริหารการศึกษา
นายรังสฤษฎ์  ศรีปาน
ศศ.บ/พลศึกษา
นายพิชิต  ศรีสงคราม
กศ.บ/วัดผลการศึกษา
นางเพ็ญศรี  กันควร
กศ.บ/พัฒนาการเด็กและครอบครัว
นางมาริสา  วิเชียรโชติ
คบ./ภาษาไทย
นายยะฝาด  หาดดี
คบ./สังคม
นายวัฒนา  หมูดเส็ม
กศ.บ/ภาษาอังกฤษ
นางอำภา  สังหาร
กศ.บ/คณิตศาสตร์
นางประคอง  จันทจิตร
กศ.บ/ภาษาไทย
นางกาญจนา  ปาโต
คบ./คหกรรมศาสตร์
นางสมคิด  ขุนฤทธิ์แก้ว
คบ./บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาววิมล  วงศืสุวรรณ
วท.บ/คุศาสตร์เกษตร
นางเยาวลักษณ์  ยาหลี
ศศ.บ/สังคมศึกษา
นางสาวเยาวดี  แท่นมณี
ศษ.บ/สุขศึกษา
นางลำไพ  ศรีปาน
คบ./ศิลปศึกษา
นางสุดารัตน์  นวลสงค์
บธ.บ/บัญชี
นางสาวฮาลีม๊ะ  รอเกตุ
คบ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางวริศรา  แสงขำ
คบ./เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นางสาวศุภิสรา  เพ็ชรเขียว
ศศ.บ/ภาษาอังกฤษ
นางศิรญา  ไชยพูล
คบ./คณิตศาสตร์
นางสิทธินี  ศรีสงคราม
คบ./ภาษาอังกฤษ
นายธีธัช  ชาตโร
คบ./เกษตร
นางเตือนจิต  เหล็มปาน
คบ./ภูมิศาสตร์
นางสุชะฎา  ศรีอำภรณ์
คบ./จิตวิทยาแนะแนว
นางสุภาวดี  ผลมูล
วท.บ/ชีววิทยา
นางสาวรัตนา  มณ๊โส๊ะ
กศ.บ/ฟิสิกส์
นายภานุพงศ์  แสงอุดม
วท.บ/วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวกรรณิการ์  มากชัย
ศศ.บ รัฐศาสตร์
นายเอกกมล  สมานคาน
วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา

Google
 

Webmaster : kwang_zaa@hotmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 074-737131
Email : kkl_school@hotmail.com