นายกระจาย หนูคงแก้ว

 
 
 
 
 
 
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
 
 
 
  ห้องเรียนออนไลน์ครูแอล
  วิชาการเขียนโปรแกรม
   I love English.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
ข่าวประชาสัมพันธ์
      PLC  (Download)
      Logbook  (Download)


     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”

     ผู้ศึกษา : มาริสา วิเชียรโชติ (Download)


     แบบฟอร์มโครงการมีระดับความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560 (Download)


     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศินป์ 1 เรื่องทัศนศินป์น่ารู้โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”

     ผู้ศึกษา : ลำไพ ศรีปาน ครูชำนาญการ (Download)


     ตารางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง
                 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (Download)


     เอกสารประกอบการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา 2/2559
(Download)

     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :โครงการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (Download)

     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูลผู้ศึกษา : สนธยา สัญญา ครูชำนาญการ (Download)

     ปปช 07 และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (Download) 

Webmaster : 5620117299@psu.ac.th
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-737131
Email : kalongschool@gmail.com