โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-737131 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com
 
 
 
นายกระจาย  หนูคงแก้ว

 
ประวัติสถานศึกษา
 
 
 
 
 
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
กิจการนักเรียน
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา” ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโทรศัพท์ 074-752020 โทรสาร 074-752020
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลาและสตูล

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ควนกาหลง หมู่ที่ 1 – 11 และ
ต.อุไดเจริญ หมู่ที่ 1 - 9

2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร นายกระจาย หนูคงแก้ว
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขา เกษตรกรรม
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้ง 1 คน
ชื่อ นายรังสฤษฎ์ ศรีปาน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ศศ.บ. พลศึกษา),ป.บัณฑิต

2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516
โดยใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล ในเนื้อที่ 100 ไร่ รับนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 70 คน ในปีแรกที่เปิดเรียนได้ฝากเรียนที่ โรงเรียนควนกาหลง โดยมี นายเจริญ ภักดีวานิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครู-อาจารย์ทำการสอน จำนวน 3 คน

พ.ศ. 2517 ประชาชนช่วยกันบริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และย้ายมาเรียนในที่ดินที่นิคมสร้างตนเองฯจัดให้

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 6 ห้องเรียน และกรมสามัญศึกษาให้ยุบโรงเรียนควนกาหลงซึ่งเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเข้ากับโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมซึ่งได้รับที่ดินเพิ่มอีก 50 ไร่ รวมทั้งอาคารเรียน ทรัพย์สินอื่น ๆ ตลอดจนครู-อาจารย์ และนักการ

พ.ศ. 2519-2520 โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เข้าโครงการ คมช. ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน สร้างโรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักภารโรง
และได้รับอนุมัติจากรมประชาสงเคราะห์ให้ใช้ที่ดินติดต่อกันอีก 30 ไร่ ส่วนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่ได้รับจากโรงเรียนควนกาหลงนั้น ได้ตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ทำการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน มอบที่ดิน อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนนิคมควนกาหลง ทางองค์การฯ ได้ก่อสร้างบ้านพักครูให้กับโรงเรียน จำนวน 6 หลัง

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู บ้านพักภารโรง และหอประชุม (โรงฝึกพลศึกษา)

พ.ศ. 2523 ได้รับคัดเลือกให้เข้า “โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท” (มพช.) (รุ่นปี 2523-2525) และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์
โรงฝึกงาน บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และครุภัณฑ์อื่น ๆ

พ.ศ. 2531 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสาขาโรงเรียน ที่ตำบลปาล์มพัฒนา โดยฝากเรียนที่โรงเรียนผังปาล์ม 3 รับนักเรียนปีแรก 2 ห้องเรียน
ปัจจุบันแยกเป็นโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ 216 ล (ปรับปรุง) จำนวน 12 ห้องเรียน 1 หลัง

พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับการแระเมินและคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “รางวัลยอดเยี่ยม” สถานศึกษาขนาดกลาง

พ.ศ. 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

พ.ศ. 2548 ได้ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทห้องสมุดดีเด่น

พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2 )

 

อักษรย่อ ค.น.
ปรัชญาโรงเรียน เสียสละ กตัญญู รู้งาน
สีประจำโรงเรียน ฟ้า - เหลือง


Google
 

Webmaster : kwang_zaa@hotmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 074-737131
Email : kkl_school@hotmail.com