โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-737131 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com
 
 
 
นายกระจาย  หนูคงแก้ว

 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
 
 
 
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
กิจการนักเรียน
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1.
นายเจริญ
ภักดีวานิช
15 พฤษภาคม 2516
-
20 กรกฏาคม 2522
2.
นายปรุงศักดิ์
อิสระทะ
1 ตุลาคม 2522
-
7 เมษายน 2525
3.
นายยงยศ
ใจสมุทร
3 พฤศจิกายน 2525
-
29 พฤศจิกายน 2528
4.
นายพิทยา
หนูฤทธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2529
-
30 กันยายน 2535
5.
นายภิญโญ
จันทมุณี
1 ตุลาคม 2535
-
1 ธันวาคม 2540
6.
นายแสง
สังหาร
2 ธันวาคม 2540
-
13 พฤศจิกายน 2544
7.
นายมนัส
ไชยศักดิ์
14 พฤศจิกายน 2544
-
20 พฤษภาคม 2548
8.
นายประเสริฐ
ม่วงปลอด
21 พฤษภาคม 2548
-
15 มกราคม 2553
9.
นายเสกสันต์
ปะดุกา
25 มกราคม 2553
-
20 ธันวาคม 2553
10.
นางสาวอารี ยุทธการกำธร 27 พฤษภาคม 2554
-
30 กันยายน 2557
11.
นายกระจาย
หนูคงแก้ว
15 ธันวาคม 2557
-
ปัจจุบัน


Google
 

Webmaster : kwang_zaa@hotmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 074-737131
Email : kkl_school@hotmail.com