โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-737131 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com
 
 
 
นายกระจาย  หนูคงแก้ว

 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
 
 
 
วิชาการ
บริหารงานบุคคล
กิจการนักเรียน
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.  นายภิญโญ
จันทมุณี
ประธานกรรมการ
2.  นางสุดา
ธรรมโชติ
กรรมการ
3.  นายจิรวัฒน์
ปาโต
กรรมการ
4.  นายพิเชษฐ์
โสรัสสะ
กรรมการ
5.  นายอรุณ
เปศรียะโร
กรรมการ
6.  นายณัฐภาพงศ์
สุวรรณชนะ
กรรมการ
7.  พระครูปลัดวรพล
ธิติคุโณ
กรรมการ
8.  นายสมาน
ติงสา
กรรมการ
9.  นายฤทธิ์
เพชรปาน
กรรมการ
10.  นายวรรโณ
เวชศาสตร์
กรรมการ
11.  นายจรูญ
เพชรวงศ์
กรรมการ
12.  ร.ต.ต.อนันต์
ละอองรัตน์  
กรรมการ
13.  นางสาวปฏิมา
รัตนเนนย์
กรรมการ
14.  นายสมเพียร
พันธ์ช่วง
กรรมการ
15.  นายกระจาย
หนูคงแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
 (ผ.อ. ควนกาหลงวิทยาคม ฯ)    
 

Google
 

Webmaster : kwang_zaa@hotmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 074-737131
Email : kkl_school@hotmail.com