โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-737131 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com
 
 
 
นายกระจาย หนูคงแก้ว

 
 
 
 
 
 
บริหารงานบุคคล
กิจการนักเรียน
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บ

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
   

 

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดงานวันปัจฉิม
ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดงานวิชาการ
เปิดประตูสู่ ค.น."๕๖ (Open House) ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ติวโอเน็ต เข้มข้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมวันปีใหม่ 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้การจัดทำแผนการสอน

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมวันเอดส์โลก

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


นักศึกษาวิชาทหาร สวนสนาม ณ สนามติณฯ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ศึกษานิเทศก์ ประเมินผลคุณภาพการศึกษา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


แข่งขันทักษะ หัตถกรรมภาตใต้ จ.พัทลุง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


อบรมภาษาอังกฤษ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมอบรม EIS ณ โรงแรมไดอิชิ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา" ร่วมกิจกรรม
หล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงพยาบาลควนกาหลงมาสอนนักเรียนแปรงฟัน

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ชุมนุมลูกเสืออาเซียน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 ณ สวนสาธารณะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


กีฬาสีโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ประจำปี 2556

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


การประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม
16

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 ประกวด กิจกรรม To Be Number 1
คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูภาพเพิ่มเติม


อบรม ลูกเสือ กกต.

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสวนเทศ
คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 


 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Google

Webmaster : kwangzaa6@gmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-737131
Email : kalongschool@gmail.com