โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-737131 www.kkl.ac.th  Email : kkl_school@hotmail.com
 
 
นายกระจาย หนูคงแก้ว

 
 
 
 
 
 
บริหารงานบุคคล
กิจการนักเรียน
งบประมาณ
อาคารสถานที่
สัมพันธ์ชุมชน
 
 
 
 
 
 
วิชาการเขียนโปรแกรม
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

อบรมวิจัยทางการศึกษา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

คลิกดูภาพเพิ่มเต


เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

คลิกดูภาพเพิ่มเต


เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


Open House ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


แนะแนว โรงเรียน

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


อบรมการใช้โปรแกรมพัสดุ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


เขตพื้นที่การศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด
และค่านิยม 12 ประการ


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


โครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัย
และเคารพต่อกฎหมาย จัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.สตูล


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


เยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2557


คลิกดูภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมวันปีใหม่ 2558


คลิกดูภาพเพิ่มเติม


งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ กระจาย หนูคงแก้ว


คลิกดูภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมวันคริสต์มาส


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


ต้อนรับผอ.คนใหม่ ผอ.กระจาย หนูคงแก้ว


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้แนะแนวการศึกษาต่อ


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


pretest ครูแกนนำ 8 กลุ่มสาระ
mis lms googleapp

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
จัดกิจกรรมวันพ่อ


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


สำนักพระราชวังตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน ทุนภูมิทายาท


คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
จัดกิจกรรม Tobe Camp


คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
จัดอบรมและเป็นสนามหลวงสอบนักธรรม


คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ท่านผู้ว่าราชการจัดหวัดสตูล เดินทางมาประชุมงาน
To Be Number 1 ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"


คลิกดูภาพเพิ่มเติ


ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
ร่วมงานทอดกฐินวัดควนกาหลง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


งานเกษียณ 30 กันยายน 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


อบรมการใช้งาน Tablet

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ทูลกร ะหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ
To Be Number 1 ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ
และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระ
หม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ
และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"ต้อนรับตัวแทน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในการเตรียมพร้อมพร้อมพื้นที่รับเสด็จฯ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


อบรมพัฒนาสื่อออนไลน์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


ประเมินกิจกรรม To Be Number 1

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


กีฬาภายในโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สตูล ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน
พระราชานุเคราะห์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเต
ิม


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่อง สิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
รับมอบ Tablet จากเขตพื้นที่ สพม 16

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม   


การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 และนิเทศ
การดำเนินงานตามจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา

คลิกดูภาพเพิ่มเ
ติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ม.1 และ ม.4
ณ วัดสวนเทศ อ.ท่าแพ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม
2557
คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
ปรับพื้นฐาน นักเรียน  ม.1 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูภาพเพิ่มเติ


 

 

   
   
ภาพกิจกรรม
     
ปีการศึกษา 2557
         
     
         


 


 
 

 
 
          ครูกาญจนา ปาโต
          ครูรัตนา มณีโส๊ะ
          ครูพิชิต ศรีสงคราม
          ครูสุภาวดี  ผลมูล
          ครูราตรี  คงสุข
          ครูธีธัช ชาตโร
          ครูศุภิสรา  เพ็ชรเขียว
          ครูมาริสา  วิเชียรโชติ
          ครูลำไพ  ศรีปาน
          ครูสุดารัตน์  นวลสงค์
          ครูสมคิด  ขุนฤทธิ์แก้ว
          ครูเตือนจิต  สุวรรณะ
          ครูเพ็ญศรี  กันควร
          ครูฉันทนา  พรหมรักษ์ 

          ครูเยาวดี  แท่นมณี
          ครูยะฝาด  หาดดี
          ครูสุชะฏา  ศรีอำภรณ์
          ครูประคอง  จันทจิตร
          ครูภานุพงศ์  แสงอุดม


Download เพลงมาร์ช โรงเรียน
ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
 


Google

Webmaster : kwangzaa6@gmail.com
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-737131
Email : kalongschool@gmail.com